Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериПоложення про відділ державної реєстрації

Додаток 7  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Буринської міської ради

сьомого скликання

25.04.2018

 

 

Положення

про відділ державної реєстрації апарату

виконавчого комітету Буринської міської ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ державної реєстрації апарату виконавчого комітету Буринської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету  Буринської міської ради та реалізує повноваження, покладені на місцеве самоврядування щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та  у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний Буринській міській раді та підпорядкований Буринському міському голові.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», іншими відповідними законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства юстиції України, рішеннями Буринської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Фінансування діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.

Відділ використовує в роботі бланки, штампи та печатки, визначені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.5. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, канцелярським приладдям, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.     

1.6. Положення про Відділ затверджується рішенням Буринської міською радою. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2.1.2. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання.

           2.2. У межах своєї компетенції щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Відділ забезпечує:

проведення державної реєстрації прав;

ведення Державного реєстру прав;

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

формування та передачу на зберігання реєстраційних справ

здійснення інших повноважень, передбачених вищезазначеним  Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. У межах своїх повноважень у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання, передбачених Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Відділ забезпечує:

формування та ведення Реєстру територіальної громади;

реєстрацію місця проживання/перебування осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб відповідно до законодавства України;

передачу інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру;

оформлення і видачу довідок про склад сім”ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб;

оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами;

надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно — територіальній одиниці;

передачу протягом семи календарних днів інформації про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування на паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення до Єдиного державного демографічного реєстру;

подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носії відомостей про виборців (осіб) відділу ведення Державного реєстру виборців Буринської районної адиінцістрації Сумської області, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

2.4. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Відділом.

2.5. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.6. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

3.1. Залучати у встановленому порядку, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

3.2. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

3.3. Мати доступ до Єдиних та Державних Реєстрів, відповідно до повноважень, покладених на Відділ.

3.4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань та  у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації;

3.5. У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та  міської ради.

3.6. Брати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), що організовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування, асоціації тощо.

 

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа за результатами конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначену чинним законодавством, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком підготовки «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як 3 роки або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Не може бути призначена на посаду начальника відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

На посаду провідного спеціаліста - державного реєстратора та провідного спеціаліста з питань реєстрації місця проживання та ведення реєстру територіальної громади Відділу призначається особа за результатами конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначену чинним законодавством, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліста за напрямком підготовки «Право» та стаж роботи за фахом не менше як 1 рік.

4.3. Начальник Відділу:

очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

представляє за дорученням міського голови Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу з питань державної реєстрації;

організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту, доручень Міністра юстиції України, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови та ради, пропозиції з питань державної реєстрації пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

подає пропозиції міському голові щодо структури, штатного розпису Відділу, заохочення, підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Відділу та щодо призначення на посади працівників відділу;

розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України;

може виконувати обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та обтяжень;

проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю Відділу;

організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Відділу;

діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) його обов'язки виконує провідний спеціаліст-державний реєстратор Відділу.

 

РОЗДІЛ V.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на них та Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2. Начальник та працівники відділу за порушення законодавства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.3. Дії або бездіяльність начальника та працівників відділу можуть бути оскаржені до суду.

5.4. Покладання на начальника та працівників відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не допускається.

5.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

 

РОЗДІЛ VІ.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРАМИ

Відділ взаємодіє з територіальними органами Міністерства юстиції України та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, зі структурними підрозділами апарату виконавчого комітету Буринської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед відділом, а також з підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.  

 

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                       В.М.Писаний