Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериСтатут територіальної громади міста Буринь

ЗАРЕЄСТРОВАНО: Буринським районним управлінням юстиції 05 жовтня 2007р. Свідоцтво №1

ЗАТВЕРДЖЕНО: 11 сесією міської ради пятого скликання 11 вересня 2007р.

 

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МІСТА БУРИНЬ

 

м.Буринь

2007рік

 

ПРЕАМБУЛА

Ми, депутати Буринської міської ради п’ятого скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м.Буринь, об'єднані єдиною долею та розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім, реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, поважаючи пам'ять наших предків прагнучи зберегти і далі розвивати духовний, культурний, промисловий потенціал міста, забезпечити його процвітання та благоденство, ухвалюємо цей Статут.

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему Місцевого самоврядування міста Буринь, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Буринь, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування у місті Буринь - це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Частина 1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.

Місто Буринь засновано у 1392 році, статус міста отримано у 1964 році.

Назва міста Буринь є незмінною і залишається назавжди.

Місто Буринь є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Сумської області.

На території міста здійснюється місцеве самоврядування у повному обсязі, передбаченому Конституцією України та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з інтересами мешканців міста, історичними та місцевими традиціями.

Стаття 2.

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні межі міста.

Зміна міської межі може здійснюватися у відповідності до законодавства та з урахуванням думки територіальної громади міста.

Будь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності до законодавства, відображаються у генеральному плані міста.

Стаття 3.

До земель міста належать усі землі в його межах.

Межа міста — зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планування та забудови Міста або техніко-економічним обгрунтуванням розвитку міста.

Використання земель міста здійснюється відповідно до проектів планування та забудови міста і планів земельно- господарського устрою.

Землі міста перебувають у віданні міської ради, яка розпоряджається землею в межах адміністративних кордонів міста при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.

Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, промислового та сільськогосподарського призначення, природно-заповідних, приймаються міською радою у відповідності до законодавства і з урахуванням думки територіальної громади.

Незалежно від форм власності на землю, їх господарського використання, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати особливі правила землекористування на міських землях в інтересах територіальної громади та у відповідності до законодавства.

Стаття 4.

Територіальній громаді належать водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, сонячне тепло і світло, вітрова енергія, корисні копалини, рослинний та тваринний світ, а також інші види природних ресурсів, які знаходяться в межах міста.

Територіальна громада зобов'язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

Стаття 5.

Органи місцевого самоврядування можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Повноваження органів місцевого самоврядування не можуть передаватися добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування.

Стаття 6.

Територіальна громада міста має свою символіку - герб. Опис герба наводиться у додатку до Статуту (додаток №1).

Положення і порядок його використання затверджуються рішеннями міської ради.

Пам'ятну дату - 06 вересня - вважати Днем міста Буринь. Цей день для територіальної громади є святковим.

Частина 2. Правова основа Статуту.

Стаття 7.

Статут територіальної громади - систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб'єктами права.

Стаття 8.

Статут територіальної громади міста Буринь має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Стаття 9.

Статут міста приймається міською радою 2/3 голосів депутатів від загального числа членів ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до чинного законодавства та Статуту територіальної громади.

Стаття 10.

Статут відповідає положенням Конституції України, Європейській хартії про місцеве самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, Європейській хартії та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Органи місцевого самоврядування відстоюють інтереси територіальної громади усіма доступними засобами аж до звернення до суду, якщо державні органи або посадові особи обмежують самостійність територіальної громади, гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 11.

Тлумачити положення Статуту може лише міська рада, рішення якої з таких питань є обов'язковими для застосування і виконання у межах території міста.           

Стаття 12.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою від імені та в інтересах територіальної громади міста.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 2/3 депутатів від загального числа членів ради.

Пропозиції по внесенню змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (не менше десяти осіб), міським головою або групою членів територіальної громади міста (не менше 500 жителів міста) в порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають узгодження його з положеннями Конституції та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, затверджуються міською радою за поданням міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цих актів (або в термін, визначений цими актами).

Частина 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями.

Стаття 13.

Взаємозв'язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги для реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів державної влади.

Органи державної влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

Виконавчий комітет міської ради є підконтрольним і підзвітним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади — підконтрольний органу державної влади.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади.

Стаття 14.

Органи і посадові особи міського самоврядування повинні сприяти міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надаючи у передбачених законодавством випадках допомогу у виконанні їх функцій.

Міський голова (або за його дорученням інша посадова особа) відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 15.

Взаємозв’язки органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою їх власності.

Стаття 16.

З підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть здійснювати такі функції:

 • утворювати, реорганізовувати, перепрофільовувати та ліквідовувати підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади міста в порядку, визначеному чинним законодавством; призначати та звільняти з посад їх керівників;
 • визначати мету, функції, організаційні форми та порядок діяльності, затверджувати статути створюваних ними підприємств, установ та організацій;
 • встановлювати в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста;
 • у межах, визначених законодавством, вирішувати питання відчуження об'єктів комунальної власності;
 • контролювати ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

Стаття 17.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування у межах повноважень; визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

 • надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
 • залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста;
 • щодо участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку; 
 • розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади;
 • залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
 • інших, передбачених чинним законодавством, питань.

Стаття 18.

Органи і посадові особи міського самоврядування взаємодіють з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями , які діють у правовому полі Конституції та законодавства України і беруть активну участь у житті територіальної громади.

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 4. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.

Стаття 19.

Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» . Система місцевого самоврядування включає:

 • територіальну громаду міста - первинний суб'єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;
 • міську раду - представницький орган міського самоврядування;
 • міського голову - головну посадову особу;
 • виконавчі органи міської ради;
 • органи самоорганізації населення.

Стаття 20.

Органи місцевого самоврядування (міська рада та виконавчі органи міської ради) є юридичними особами.

Стаття 21.

Органи місцевого самоврядування міста не входять до системи органів державної влади: України.

Органи місцевого самоврядування міста виконують окремі державні повноваження, делеговані їм державними органами відповідно до чинного законодавства.

Стаття 22.

Розмежування компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Стаття 23.

Компетенція місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та правовими актами.

Органи місцевого самоврядування міста наділяються цим Статутом виключною компетенцією, яка не може бути змінена інакше як на підставі цього Статуту.

До питань місцевого значення, які знаходяться компетенції місцевого самоврядування і територіальної громади міста, відносять:

 • затвердження та внесення змін до Статуту, контроль за дотриманням його положень;
 • володіння та користування комунальною власністю;
 • місцеві фінанси, формування, затвердження та виконання міського бюджету, встановлення та відміна міських податків та зборів, вирішення інших фінансових питань місцевого значення;
 • прийняття рішень відповідно до закону з питань регулювання земельних відносин;
 • затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за використання природних ресурсів, які є власністю територіальної громади, за умови дотримання прав власників та інших законних прав користувачів земельних ділянок.
 • комплексний соціально-економічний розвиток міста:
 • утримання й використання житлового-комунального фонду та нежитлових приміщень;
 • організацію, утримання і розвиток комунальних закладів дошкільної освіти;
 • забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки населення міста;
 • охорону громадського порядку;
 • регулювання планування та забудови території міста;
 • створення умов для житлового та соціально-культурного будівництва;
 • організацію та проведення комунального будівництва;
 • контроль за використанням земель на території міста;
 • регулювання використання водних об'єктів міського значення, корисних копалин, а також надр для будівництва підземних споруд міського значення;
 • організацію, утримання та розвиток "комунальних систем тепло-, водопостачання і каналізації;
 • організацію постачання населення і комунальних установ паливом;
 • утримання доріг міського значення;
 • благоустрій та озеленення території міста;
 • організацію ритуальних послуг та утримання місць поховання;
 • організацію та утримання міського архіву;
 • організацію транспортного обслуговування населення та комунальних установ, забезпечення населення послугами зв'язку;
 • створення умов для забезпечення населення послугами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
 • збереження пам'ятників історії і культури, що знаходяться у комунальній власності міста;
 • створення умов для діяльності засобів масової інформації міста;
 • створення умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті;
 • забезпечення соціальної підтримки та сприяння зайнятості населення;
 • охорона навколишнього середовища на території міста;
 • забезпечення протипожежної безпеки у місті;
 • створення умов для діяльності та розвитку громадських об'єднань і органів самоорганізації населення.
 • розгляд і узгодження планів підприємств, установ і організацій, що не належать комунальній власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
 • проведення аналізу своєчасності надходжень податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування від підприємств і організацій усіх форм власності і підготування висновків і пропозицій;
 • проведення аналізу своєчасності виплати заробітної плати робітникам підприємств і організацій усіх форм власності
 • підготовка до нього відповідних висновків і пропозицій;
 • надання пропозицій до вищих органів або власників підприємств і організацій про розірвання контракту з керівниками підприємств і організацій, які мають прострочену заборгованість по платежах до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, а також по виплаті заробітної плати робітникам цих підприємств;

Органи місцевого самоврядування мають право приймати на розгляд і інші питання, віднесені до питань місцевого значення законодавством України.

Частина 5. Територіальна громада міста.

Стаття 24.

До територіальної громади входять жителі міста Буринь, які є громадянами України та постійно проживають в місті на житловій площі, яка належить їм на правах власності або найму, чи в гуртожитках, а також члени сімей власників або наймачів.

Стаття 25.

Реєстрація жителів міста здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Стаття 26.

Члени територіальної громади міста реалізують право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Право на участь у здійсненні міського самоврядування у повному обсязі мають члени територіальної громади міста - громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними, мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до керівних органів місцевого самоврядування, брати участь у місцевих референдумах та користуватися іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 27.

Особам, які мають видатні заслуги перед громадою міста та зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради присуджується звання «Почесний громадянин міста Буринь», яке може бути присвоєно незалежно від громадянства особи чи місця їх проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин .міста Буринь», його статус визначаються положенням «Про почесне громадянство міста», затвердженим рішенням міської ради.

Міська рада може впроваджувати відзнаки, якими нагороджуватимуться жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та зробили значний внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються «Положенням про відзнаки міста», яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 28.

Право членів територіальної громади міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

 • місцевий референдум;
 • вибори депутатів Буринської міської ради та міського голови (місцеві вибори);
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;
 • інші, не заборонені законом, форми.

Стаття 29.

Вищими формами здійснення територіальною громадою міста місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.

Частина 6. Місцевий референдум та місцеві вибори.

Стаття З0.

Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, які чинним законодавством віднесено до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади міста, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов'язкового характеру.

Стаття З1.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі, а також нікому не можна відмовити в участі у міському референдумі.

Стаття 32.

Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу 1/3 депутатів від загального числа членів ради.

Міський референдум з місцевої ініціативи проводиться на вимогу не менш як 10% членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Стаття 33.

Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

Стаття 34.

Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади міста, що брали участь у голосуванні.

Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або органів державної влади.

Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму після його проведення у десятиденний термін.

Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту офіційного оголошення.

Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Стаття 35.

Місцеві вибори - це обрання депутатів міської ради, депутатів Сумської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.           і

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного, і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Частина 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 36.

Загальні збори громадян або збори представників, які мають право голосу та проживають на відповідній території, скликаються по будинках, вулицях міста з метою:

 • обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, що мають важливе значення для певних членів територіальної громади міста та подання пропозицій з цих питань;
 • створення органів самоорганізації населення;
 • заслуховування звітів про роботу та повідомлень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
 • ухвали рішення про участь (на громадських засадах) жителів міста у благоустрої, про сприяння охороні громадського порядку, збереженні житлового фонду, пам'ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади міста;
 • вирішення питань про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
 • вирішення питань про добровільні внески та пожертвування членів територіальної громади міста на громадські потреби;
 • вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства. Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

Стаття 37.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь члени територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах і проживають на відповідній території (будинок, вулиця) У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян та підприємств, а також особи, яким виповнилось 16 років.

Стаття 38.

Загальні збори громадян чи збори їх представників скликаються міським головою з власної ініціативи або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян міста можуть також скликатися міським головою з ініціативи не менш як 1/3 від загальної кількості членів територіальної громади міста.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на обговорення.

Стаття 39.

На загальних зборах громадян або зборах їх представників рішення приймаються більшістю голосів присутніх на зборах відкритим або таємним голосуванням.

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, призначена міським головою.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар. Протокол загальних зборів підписується головою і секретарем.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, довідкові інформаційні матеріали.

Стаття 40.

Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення та враховуються органами місцевого самоврядування.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для територіальної громади міста, але віднесені до | компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Частина 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Стаття 41.

Члени територіальної громади міста, незалежно від їх віку та громадянства, мають право надсилати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

Стаття 42.

Колективні звернення, підписані більш як 50 жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, невідкладно.

Інформація про колективні звернення, підписані більш як 500 жителями міста, негайно передається до міської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Метою колективних звернень членів територіальної громади міста можуть бути:

 • внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
 • аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
 • порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
 • порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування тощо.

Частина 9. Громадські слухання.

Стаття 43.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування.

Члени територіальної громади міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов'язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які стосуються інтересів міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях з розробки проектів міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, актуальних для жителів міста.

При обговоренні питань, винесених на громадські слухання, членам територіальної громади міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати власну позицію і вносити пропозиції.

Стаття 44.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або їх постійних комісій, органів самоорганізації населення чи з ініціативи територіальної громади.

Громадські слухання з ініціативи членів територіальної громади можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як 500 членами територіальної громади.

Громадські слухання скликаються міським головою не менше одного разу на рік.

Стаття 45.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 46.

На громадських слуханнях:

 • заслуховуються доповіді й інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
 • обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету для внесення пропозицій з питань місцевого значення, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування;
 • порушуються питання та: вносяться пропозиції з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 47.

Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.

Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Проведення громадських слухань організовує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 48.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, запрошеної на слухання.

Веде протокол секретар обраний на слуханнях

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол; пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, обов'язково розглядаються органами місцевого самоврядування.

Стаття 49.

Вважається, що пропозиції є внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників громадських слухань.

Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує членів територіальної громади міста в десятиденний термін.

Частина 10. Місцеві ініціативи.

Стаття 50.

Члени територіальної громади міста мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 51.

Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади міста або її окремі члени.

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, підтримані підписами не менш як десяти відсотків членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 52.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 53.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених у порядку місцевої ініціативи, підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Частина 11. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.

Стаття 54.

Члени територіальної громади міста мають право бути присутніми на засіданнях міської ради.

Особи, що виявили бажання виступити на сесії міської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради, на якого покладається обов'язок організовувати такі виступи.

Стаття 55.

Члени територіальної громади міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов'язаних з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.

Члени територіальної громади міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 56.

Члени територіальної громади міста, які мають право голосу, можуть бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Частина 12. Інші форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 57.

Перелік форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють впровадженню нових форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 58.

Крім передбачених частинами 6-11 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні міського самоврядування:

 • громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів місцевого самоврядування, які підлягають оприлюдненню для проведення громадських обговорень, зокрема, проекти планів економічного і соціального розвитку міста;
 • членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується на засіданнях міської ради);
 • участь у роботі спеціалізованих комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють у системі місцевого самоврядування, або діяльність яких пов'язана з наданням громадських послуг членам територіальної громади міста, з метою залучення їх до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про такі комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
 • участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та практики надання їм соціальних послуг у системі міського самоврядування, залучення їк до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, не забезпечених житлом, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
 • участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають важливе значення для територіальної громади міста і визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 • участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем міського значення та проблем соціального забезпечення членів територіальної громади міста, охорони навколишнього-середовища, підтримки громадської безпеки тощо;
 • робота в органах самоорганізації населення;
 • виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
 • надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування для надання допомоги соціально незахищеним жителям міста чи для сприяння культурному і духовному розвитку міста, утриманню в належному стані пам'яток історії, культури і архітектури та природних ландшафтів.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 13. Загальні засади побудови органів міського самоврядування.

Стаття 59.

Міська рада, її виконавчі органи та міський голова здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням територіальної громади міста, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради виконує надані йому чинним законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 60.

Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради обираються і утворюються згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

Вони здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади міста, від її імені та в її інтересах.

Стаття 61.

Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед територіальною громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок місцевої влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів територіальної громади міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством і цим Статутом. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

Частина 14. Міська рада.

Стаття 62.

Міська рада є вищим постійно діючим представницьким та нормотворчим органом міського самоврядування, єдиним органом представницької влади усього населення територіальної громади.

Міська рада є юридичною особою, має гербову печатку, Витрати на її діяльність передбачаються міським бюджетом.

Стаття 63.

Міська рада відповідає перед територіальною громадою за місцеву політику, яку вона формує і проводить у межах своїх повноважень. Вона служить територіальній громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення потреб та інтересів населення міста.

Міській раді належить право виступати від імені територіальної громади у стосунках з іншими органами самоврядування, органами державної влади, іншими державними та громадськими організаціями.

Стаття 64.

Для виконання визначених чинним законодавством своїх функцій міська рада створює апарат, постійні та тимчасові депутатські комісії, а також аналітичні служби, пов'язані з формуваннями місцевої політики (планування, економіка, фінанси).

Міська рада сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень шляхом забезпечення необхідними довідково- інформаційними, нормативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, навчання у школах та, на курсах муніципального менеджменту, надає допомогу з правових питань, забезпечує необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

Стаття 65.

Постійні комісії міської ради є постійно діючими  органами, які обираються з числа депутатів ради на час їх повноважень  для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчих органів.

Перелік постійних комісії та їх персональний склад визначається новообраною міської радою на першій сесії.

Стаття 66.

За організацію роботи постійної комісії ради відповідає голова комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє її у відносинах з іншими органами чи об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, громадянами, організовує діяльність по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з певних причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Засідання постійної комісії скликаються в разі необхідності і воно є чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням ради, її голови та секретаря розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є відповідальними перед міською радою та підзвітними їй.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом міської ради та положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою.

Для підготовки і попереднього розгляду окремих питань, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку, міська рада утворює тимчасові комісії, які мають повноваження, передбачені цим статутом для постійних комісій.

Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Статутом та положенням «Про депутатські комісії».

Стаття 67.

Постійні комісії за дорученням міської ради або з власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують повідомлення про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді й виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, мають право отримати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, визначених у цій статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.

Стаття 68.

До повноважень (компетенції) міської ради, визначених Конституцією і законодавством України, відносяться, зокрема, і:

 • затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади;
 • забезпечення і захист конституційних прав та свобод людини і громадянина, жителів міста, регулювання і захист прав територіальної громади;
 • формування системи органів місцевої влади, порядку організації та діяльності, механізмів контролю за їх діяльністю;
 • визначення власності територіальної громади та управління нею,
 • визначення та затвердження основ місцевої політики і міських цільових програм у сфері економічного, екологічного, соціального, культурного та містобудівного розвитку міста;
 • місцевий бюджет, місцеві податки і збори, місцеві фонди, що допомагають жителям та сприяють місцевому розвитку;
 • місцеве господарство, енергетичні системи, транспорт та шляхи сполучень;
 • співробітництво у межах міста асоціацій, громадських організацій, (як українських, так і закордонних), укладання угод з представницькими органами інших суб'єктів України та іноземних держав:
 • зовнішньоекономічні відносини міста:
 • контроль за станом місцевого екологічного середовища та екологічною безпекою (додаток 2):
 • почесні відзнаки міста;
 • ухвала нормативно-правових актів міста та їх тлумачення;
 • утворення, затвердження структури, внесення змін до складу виконкому та висловлення недовіри йому або окремим його посадовим особам;
 • обрання та звільнення з посади секретаря ради; і
 • встановлення і зміна структури ради, створення постійних депутатських та тимчасових цільових робочих груп;
 • затвердження бюджету міста, звіту про його. виконання, створення позабюджетних фондів і контроль за використанням коштів з них;
 • встановлення і відміна місцевих податків і зборів та інших обов'язкових платежів, порядок надання пільг по місцевих податках і зборах окремим суб'єктам;
 • встановлення штрафів та інших видів адміністративної відповідальності громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам і організаціям за порушення законодавства з питань, віднесених до відання ради;
 • здійснення контрольних функцій ради, встановлених чинним законодавством України і нормативно-правовими актами ради;
 • направлення представників від міста та ради до інших рад, інших міст, районів, областей, органів державної влади;
 • направлення до Конституційного суду України конституційних представлень та конституційних подань;
 • позбавлення депутатів повноважень;
 • прийняття постанови про недовіру міському голові та проведення місцевого референдуму про звільнення його з посади;
 • встановлення порядку організації і діяльності органів місцевого самоврядування;
 • визначення меж виборчих дільниць та формування виборчих комісій;
 • прийняття надзвичайних рішень в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю жителів;
 • замовлення аналітичних та оціночних матеріалів, науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок з актуальних питань функціонування і розвитку міста;
 • створення консультативно-експертної ради або залучення науковців та фахівців для консультацій і експертиз, проведення аналізу та оцінювання складних ситуацій у процесі підготовки та прийняття важливих рішень.

Стаття 69.

Повноваження депутата міської ради припиняються достроково:

 • у разі відкликання депутата виборцями у порядку, встановленому Законом «Про статус депутата місцевих рад » та цим Статутом;
 • у разі втрати депутатом громадянства України;
 • у зв'язку з обранням або призначенням депутата на посаду, заняття якої за законодавством несумісне з виконанням депутатських повноважень;
 • у зв'язку з обранням його депутатом іншої ради;
 • у разі визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 • у зв'язку з набранням чинності обвинувачувального вироку суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом.

За рішенням міської ради повноваження депутата припиняються достроково у випадку:

 • подання особистої заяви про складання ним депутатських повноважень;
 • набрання чинності обвинувачувального вироку суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;
 • припиненням роботи на території міської ради (постійне проживання за її межами).

 

У разі дострокового припинення повноважень, а також смерті депутата міська рада приймає рішення на підставі рішення міської територіальної виборчої комісії про виключення з виборчого списку кандидатів та визнання повноважень іншого депутата замість вибулого.

Стаття 70.

Рада здійснює нормотворчу діяльність стосовно міста і його населення.

Право нормотворчої: ініціативи в раді належить депутатам ради, депутатським комісіям, депутатським та робочим групам, міському голові, а також не менше ніж 10% членів територіальної громади, які мають виборче право і підписали петицію.Нормотворча ініціатива реалізується через внесення до ради проекту нормативно-правового акту територіальної громади або постанови ради.

Рада приймає нормативно-правові акти у вигляді рішень, які є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, що розташовані на території міста, а також заяв-звернень до населення міста органів державної влади, інших суб'єктів.

Нормативно-правові акти, рішення ради набувають чинності з моменту підписання міським головою.

Рішення ради належним чином оформляються, реєструються і зберігаються.

Рішення ради, мають бути доступні для депутатів та жителів міста.

Стаття 71.

Рада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії та групи здійснює контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 72.

Рада має право прийняти рішення про висловлення недовіри виконкому чи будь-якій її службі або посадовій особі.

Стаття 73.

Міська рада складається з депутатів, які обираються мешканцями територіальної громади шляхом загальних, прямих, вільних, рівних і таємних виборів.

Стаття 74.

Загальний (кількісний) склад міської ради наступного скликання встановлюється рішенням міської ради попереднього скликання у межах, визначених чинним законодавством України.

Стаття 75.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів. Рішення сесії про визнання повноважень оприлюднюються у міських засобах масової інформації.

Закінчуються повноваження в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

Стаття 76.                              ,

Депутат міської ради представляє інтереси всього населення територіальної громади, має всі права, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, Несе відповідальність перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах, не пориваючи з виробничою, службовою, комерційною або підприємницькою діяльністю.

На час сесії міської ради, а також для виконання , своїх повноважень, передбачених чинним законодавством та рішенням сесії, депутат звільняється від виконання службових чи обов'язків за основним місцем роботи за домовленістю з керівником (власником).

Депутати ради виконують свої обов'язки у відповідності з законами України та цим Статутом, а також за власними переконаннями необхідності діяльності на благо територіальної громади м. Буринь.

Стаття 77.

При вступі на посаду депутат ради присягає на вірність інтересам виборців і територіальної громади: «Здобувши почесне звання депутата міської ради, зобов'язуюсь усіма діями дбати про добробут м.Буринь та його мешканців, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободу. Присягаю дотримуватися Конституції, законів України, Статуту територіальної громади міста Буринь, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади».

Присягу зачитує найстарший за віком депутат міської ради перед відкриттям першої сесії новообраної міської ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами.

Підписаний депутатом текст особистої присяги зберігається в архіві ради.

Про факт відмови оголосити і підписати текст присяги, а також порушення присяги повідомляється виборцям відповідного округу та дільниці, і; це дає право міській раді ініціювати відкликання депутата відповідно до чинного законодавства.

Стаття 78.

Депутат міської ради як уповноважений представник інтересів виборців має право:

 • обирати і бути обраним до органів міської ради;
 • висловлювати думки з персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються чи затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітної чи підконтрольної раді, а також з питань, що відносяться до компетенції міської ради, інших органів та посадових осіб, які діють на її території;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів, оприлюднювати у засобах масової інформації тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають громадське значення;
 • звертатися із депутатським запитом або запитаннями до секретаря ради та голів постійних комісій, міського голови, керівників виконавчих органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста;
 • порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок (у межах компетенції міської ради) діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також державних органів і органів самоорганізації населення;
 • вносити пропозиції по усуненню виявлених недоліків і порушень керівниками (власниками) підприємств, установ, організацій і органів, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;
 • на звернення до усіх державних органів, органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до посадових осіб з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю і брати участь у розгляді порушених питань;
 • на вільне відвідування розташованих на території міста державних органів, органів самоврядування та самоорганізації населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також на право невідкладного прийому їх керівниками та іншими посадовими особами;
 • вимагати від органів, керівників та посадових осіб припинення порушення прав і свобод громадян.

Стаття 79.

При виконанні депутатських повноважень депутат міської ради зобов'язаний:

 • брати участь у роботі ради, постійних депутатських комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів;
 • дотримуватись регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної депутатської комісії та інших органів, до складу яких він входить;
 • підтримувати постійний зв'язок з виборцями, регулярно інформувати їх про роботу ради, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, міських цільових програм, рішень ради та хід виконання наказів виборців;
 • брати участь в організації виконання законів, рішень ради та її органів, масових заходах, які проводяться на території міста;
 • вивчати громадську думку, потреби населення, інформувати про них раду, задовольняти колективні потреби та законні вимоги виборців;
 • вести прийом громадян, розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до депутата, вживати заходів до їх правильного і своєчасного вирішення;
 • періодично (але не менше одного разу на рік) звітувати про свою роботу і роботу міської ради перед виборцями.

Стаття 80.

Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата міської ради. Права та повноваження, гарантія діяльності депутата визначаються Конституцією України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», а також іншими законами, нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Стаття 81.

Міська рада несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

Міська рада є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед територіальною громадою. Вона періодично, не менше як двічі на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальною громадою про свою діяльність.

Міська рада відповідає перед державою у разі порушення нею Конституції або законів України.

Частина 15. Міський голова.

Стаття 82.

Міський голова є найвищою посадовою особою у системі міського самоврядування.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу терміном на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який член територіальної громади міста, що має право голосу. Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

Стаття 83.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до чинного законодавства особи. Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу: «Я, (ім'я та прізвище), волею територіальної громади міста Буринь обраний міським головою, вступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальній громаді. Зобов'язуюсь суворо дотримуватись Конституції і законів України , Статуту міста, своїми справами дбати про благо і добробут мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси територіальної громади міста, підносити авторитет міста Буринь у державі та за її межами».

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами.

Стаття 84.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково територіальною громадою міста шляхом міського референдуму або рішенням міської ради (не менше як 2/3 голосів). Рішення про проведення міського референдуму з дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як 1/10 частини жителів міста, що проживають на його території і мають право голосу.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

 • його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень
 • набрання законної сили обвинувачувального вироку щодо голови;
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або померлим;
 • припинення його громадянства;
 • порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;
 • від'їзду міського голови на постійне місце проживання за межі території міста;
 • визнання недійсними виборів міського голови;
 • за результатами міського референдуму про відкликання міського голови;
 • його смерті;
 • інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради - заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 85.

Міський голова виконує такі функції:

 • представляє територіальну громаду у відносинах з іншими органами, організаціями, закладами та підприємствами;
 • вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради, керує його роботою;
 • головує на засіданнях представницького органу місцевого самоврядування;
 • скликає чергові та позачергові сесії міської ради, формує порядок їх роботи. Головує на пленарних засіданнях представницького органу самоврядування;
 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання, веде особисті прийоми громадян;
 • забезпечує виконання рішень місцевих референдумів, ради та її виконавчого комітету;
 • є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів;
 • виконує інші обов'язки, визначені чинним законодавством, Статутом або затверджені радою. Міський голова здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 86.

Міський голова має заступника з виконавчої роботи. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Частина 16. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 87.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на термін її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організовує роботу виконавчого комітету заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 88.

Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати міської ради, крім секретаря ради.

Заступник міського голови з виконавчої роботи та секретар ради (виконавчого комітету) виконують свої обов'язки на постійній основі.

Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету чи його розпуск. Ініціатива членів територіальної громади міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як 1/10 частиною членів територіальної громади міста.

Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, оприлюднюються в міських засобах масової інформації.

Стаття 89.

Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Виконавчий комітет:

 • здійснює свої виконавчо-розпорядні функції шляхом видання відповідних правових та нормативних актів (розпоряджень голови, рішень виконавчого комітету);
 • координує діяльність відділів виконкому, підприємств, закладів, організацій, які є комунальною власністю територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 • попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, які виносяться на розгляд ради;
 • здійснює інші надані законом повноваження.

Стаття 90.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. :

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

Стаття 91.

Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які набувають чинності за умови присутності більше 2/3 загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або заступником міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 92.

Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету забезпечує його секретар ради (виконкому), який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 93.

Виконавчий комітет міської ради приймає рішення у межах своїх повноважень . Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях 2/3 голосів від загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Частина17. Система та загальні засади організації та діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 94.

Органи самоорганізації населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи членів територіальної громади міста. Кількісний та персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 95.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради і має відповідати території проживання членів територіальної громади міста, які утворили цей орган.

Стаття 96.

Термін повноважень органів самоорганізації населення визначається членами територіальної громади міста відповідних територій міста самостійно.

Стаття 97.

Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Стаття 98.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається чинним законодавством України.

Частина 18. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Стаття 99.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 100.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

За рішенням міської ради, яке приймається за пропозицією жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному або відкритому голосуванні на виборчих дільницях.

Стаття 101.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо членами територіальної громади відповідної території міста.

Стаття 102.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно.

Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста в десятиденний термін.

Частина19. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Стаття 103.

Повноваження органів самоорганізації населення визначаються чинним законодавством і передаються їм міською радою.

Стаття 104.

Міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно перешкоджати інтересам територіальної громади міста.

Стаття 105.

Органи самоорганізації населення самостійно керують переданим їм майном і коштами у відповідності до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

Стаття 106.

Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщеннями, засобами зв'язку у межах міського бюджету.

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 20. Комунальна власність міста.

Стаття 107.

Об'єктами права міської комунальної власності є:

 • рухоме та нерухоме майно;
 • землі загального користування;
 • землі природоохоронного, історико-культурного призначення;
 • кладовища;
 • природні ресурси;                                                   
 • фінансові ресурси місцевих бюджетів, позабюджетних, та цільових фондів;
 • комунальні підприємства, установи та заклади;

У комунальній власності територіальної громади знаходяться об'єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об'єктів міста (міські системи водо-, теплопостачання, інженерні комунікації, пам'ятки культури, природні ландшафти тощо).

Стаття 108.

Суб'єктом права міської комунальної власності є територіальна громада міста Буринь, а від її імені виступає міська рада та її уповноважені органи.

Міська рада безпосередньо або через утворені нею виконавчі органи користується, володіє та розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності майном, в межах чинного законодавства України , здійснюючи з ним будь-які майнові операції (продаж, передача в оренду, постійне або тимчасове користування, використання як заставу тощо).

Стаття 109.

Право комунальної власності виникає на підставі безкоштовної передачі майна із державної форми власності, власності інших адміністративно-територіальних одиниць, створення чи купівлі об'єктів комунальної власності територіальної громади за рахунок належних їй коштів та за інших умов, які не суперечать чинному законодавству України.

Право територіальної громади на землю та інші природні ресурси гарантується Конституцією України.

Територіальна громада має пріоритетне право на придбання приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на її території, якщо вони мають важливе значення для забезпечення громадських послуг.

Перелік об'єктів права комунальної власності визначається міською радою.

Стаття 110.

Право спільної власності територіальних громад виникає на основі рішень Буринської міської ради та рішень інших уповноважених органів місцевого самоврядування (з іншого боку) про об'єднання об'єктів права комунальної власності для забезпечення спільних потреб громади.

Стаття 111.

Правовий режим майна територіальної громади визначається міською радою.

Комунальні підприємства чи заклади володіють закріпленим за ним комунальним майном на основі права повного господарчого відання. У відповідності до цього права підприємство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

Комунальна установа чи заклад, які фінансуються з міського бюджету-, володіють закріпленим за ними майном на основі права оперативного управління, у відповідності до цього права вони не можуть розпоряджатися цим майном без згоди власника, якщо інше не передбачено їх статутами або положеннями. Вони самостійно розпоряджаються коштами, що виділені на їх фінансування, та доходами, отриманими ними від господарської діяльності.

Комунальні підприємства, які володіють комунальним майном на правах повного господарського відання, відповідають за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ними майном, на яке відповідно до чинного законодавства, може бути накладено стягнення на вимогу кредиторів.

Комунальні установи чи заклади, які володіють комунальним майном на правах оперативного управління, відповідають за своїми зобов'язаннями лише коштами, що є в їх розпорядженні.

Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями створених нею юридичних осіб, а вони не відповідають за її зобов'язаннями.

Стаття 112.

Управління об'єктами права комунальної власності здійснюють виконавчі органи міської ради. Права та функції, які у відповідності з цим їм делегуються, визначаються рішеннями міської ради.

Питання відчуження, придбання майна, створення, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, закладів, установ, визначення основних напрямків їх діяльності, порядку використання їх прибутку, перелік об'єктів для приватизації, визначення термінів і способів приватизації є виключною компетенцією міської ради.

Стаття 113.

Право комунальної власності територіальної громади гарантується Конституцією України і захищається законами на рівних умовах з правами інших форм власності.

Органи державної влади не мають права втручатися у здійснення територіальними громадами, а від їх імені органами місцевого самоврядування, а також комунальними підприємствами, закладами і установами права комунальної власності, встановлення обмежень, не передбачених чинним законодавством. Органи державної влади несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну неправомірним втручанням у здійснення територіальною громадою права комунальної власності, включаючи і обов'язкову компенсацію за неодержані внаслідок такого втручання доходи.

Акт органу влади, який не відповідає закону і порушує повноваження територіальної громади як власника або органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та закладів, визначається судом недійсним за позовом органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, закладів та установ.

Стаття 114.

Фізичні та юридичні особи' несуть відповідальність за збитки, заподіяні об'єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних та юридичних осіб, результатом якої є завдавання шкоди об'єктам права комунальної власності, карається відповідно до законодавства з компенсацією органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та неодержаних внаслідок цього доходів. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об'єктам права комунальної Власності.

Частина 21. Фінансова основа.

Стаття 115.

Фінансова основа міста складається з:

 • коштів міського бюджету;
 • коштів позабюджетних (цільових) фондів;
 • коштів міської ради та виконавчого комітету;
 • фінансово-кредитних ресурсів;
 • страхових ресурсів;
 • коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;
 • коштів органів територіального громадського самоврядування міста; .
 • інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно з чинним законодавством.

Стаття 116.

Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об'єднувати на договірних засадах на правах спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Частина 22. Міський бюджет

Стаття 117.

Місто має власний бюджет, який самостійно розробляють, затверджують і виконують органи місцевого самоврядування згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та « Бюджетного кодексу України».

Самостійність міського бюджету гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів міського бюджету.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання місцевого бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Стаття 118.

Доходи міського бюджету формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також дотацій, субвенцій, що розподіляються обласною радою у розмірі, необхідному для формування доходної частини не нижче мінімальних розмірів міських бюджетів інших міст обласного значення, а також добровільних внесків громадян та юридичних осіб, грантів міжнародних фондів.

У доходній частині міського бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 119.

Міський бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення міських позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Стаття 120.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються міським бюджетом. У видатковій частині міського бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію соціально-економічного розвитку міста, пов'язану із здійсненням інвестиційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням.

Видатки міського бюджету поділяються на видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Фінансування видатків, пов'язаних з виконанням делегованих повноважень за рахунок коштів, спрямованих на фінансування власних повноважень, забороняється.

Стаття 121.

Міськвиконком до 1 червня поточного року звертається з проханням до райдержадміністрації про надання прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на наступний плановий рік.

Відділ господарсько-фінансового забезпечення виконавчого комітету при допомозі інших органів виконавчої влади на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста розробляє проект міського бюджету і подає його на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Виконком міської ради подає проект міського бюджету на розгляд міської ради до 1 грудня.

Стаття 122.

Міська рада до 30 грудня затверджує міський бюджет - у загальній сумі доходів з виділенням окремих доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально- культурних заходів, соціального захисту населення та утримання органів державної влади і міського самоврядування та їх виконавчих органів, а також оборотної касової готівки.

У разі, коли міська рада не затвердить бюджет до 30 грудня поточного року, чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження виконавчим комітетом.

Стаття 123.

Якщо органи державної влади або районна рада приймає рішення, яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків міського бюджету, то відшкодування збитків, завданих цими рішеннями, проводиться саме цим органом влади за рахунок коштів його бюджету

Виконавчий комітет забезпечує надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Міський бюджет виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, який складається відділом господарсько-фінансового забезпечення міськвиконкому.

Міськвиконком щоквартально подає письмовий звіт про хід і результати виконання бюджету. В ході виконання міського бюджету виконавчий комітет має право вносити зміни щодо доходів і видатків міського бюджету.

Стаття 124.

Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється міським головою за узгодженням з міськвиконкомом з наступним щоквартальним письмовим звітуванням перед міською радою.

Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення цих видатків здійснює міська рада на черговій сесії.

Стаття 125.

Звіт про виконання міського бюджету складає відділ господарсько-фінансового забезпечення виконавчого комітету. Міська рада затверджує звіт про виконання міського бюджету.

Стаття 126.

Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами міського самоврядування делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

При невиконанні цієї вимоги повноваження, делеговані місцевому самоврядуванню органами державної влади, виконуються в обсязі забезпечених державою фінансових ресурсів.

У разі фінансування делегованих повноважень не в повному обсязі міський виконавчий комітет Доводить це до відома міської ради і попереджує про це райдержадміністрацію.

Якщо райдержадміністрація проігнорувала це попередження виконавчого комітету, то міський виконавчий комітет, міська рада звертаються до облдержадміністрації, Кабінету Міністрів України, а також звертаються з позовом до Верховного суду України про відшкодування збитків, завданих територіальній громаді.

Частина 23. Позабюджетні цільові фонди.

Стаття 127.

Міська рада може утворювати позабюджетні цільові фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до чинного законодавства.

Порядок формування та .використання коштів позабюджетних цільових фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 128.

До позабюджетних (цільових) фондів за рішенням міської ради можуть включатися:

 • добровільні внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження.

Стаття 129.

Кошти позабюджетних (цільових) фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Кошти позабюджетних цільових фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 24. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою.

Стаття 130.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою міста за результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію із зазначених питань

Стаття 131.

Територіальна громада міста має право на отримання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб міського самоврядування, яка включає відомості про:

 • структуру та кількісний склад органів міського самоврядування;
 • компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;
 • зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;
 • поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
 • позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста.
 • іншу інформацію згідно з чинним законодавством.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

Стаття 132.

Усі посадові особи органів місцевого самоврядування повинні щомісяця проводити прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

Стаття 133.

Усі органи і посадові особи-міського самоврядування зобов'язані сприяти забезпеченню дотримання прав, законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих згідно з чинним законодавством.

Частина 25. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 134.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Стаття 135.

Акти, прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть втрачати чинність лише з мотивів їхньої невідповідності до Конституції України чи законів України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду .

Стаття 136.

Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції України і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 137.

Збитки, завдані юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень , дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Суперечки про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 138.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут територіальної громади м.Буринь прийнято " 11" вересня 2007 року.

Статут підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку .

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Статут територіальної громади міста Буринь має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Буринь.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать Статуту територіальної громади міста Буринь, є нечинними і не підлягають застосуванню і виконанню.

Суперечки, пов'язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також відповідності актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Статуту територіальної громади м.Буринь вирішуються в судовому порядку.

До Статуту територіальної громади можуть бути внесені й інші питання, що не включені до цього Статуту, які не суперечать законодавству України.

Додатки до цього Статуту мають з ним однакову юридичну силу.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Символіка м.Буринь

Стаття 1. Герб м.Буринь затверджено 27 серпня 2002 року, у рік ювілею міста - 610 річчя з дня заснування, третьою сесією 24 скликання Буринської міської ради.

Опис та зміст герба:

Герб м.Буринь має форму щита з кольорами та елементами національної символіки, на якому зображені колоски пшениці і каштановий листок. Присутні елементи історичного велетня дуба-ровесника м.Буринь. Умовно зображена залізниця, що сприяла розвитку нашого міста.

Нижня частина щита голубого кольору символізує річку Чаша (в давнину порівняно повноводна ріка), на березі якої розташовано місто. Голубий колір - символ краси та величності. Згори щит обрамлений дубовим вінком, що символізує міць та стабільність, достаток й чистоту прагнень, з якими м.Буринь впевнено вступає в нове століття.

Додаток 2. Екологічна безпека.

Для виконання Конституції України, Декларації прав людини, міжнародних договорів і законодавства України органи місцевого самоврядування м.Буринь, визнаючи інтереси територіальної громади і кожної людини, що мешкає на її території, у природній, виробничій і побутовій сферах життєдіяльності, гарантують екологічну безпеку на території міста.

Стаття 1. Органи місцевого самоврядування здійснюють комплекс взаємозалежних організаційно-правових, медико- біологічних, техніко-технологічних і економічних заходів, що забезпечують екологічну безпеку жителів міста.

Стаття 2. Міський голова є гарантом екологічних прав жителів міста.

Стаття 3. Органи місцевого самоврядування своєчасно й у повному обсязі здійснюють заходи для забезпечення екологічної безпеки жителів в усіх сферах життєдіяльності, запобігають і ліквідують вплив усіх шкідливих і небезпечних чинників.

Стаття 4. Жителям міста гарантується право на одержання достовірної інформації екологічного змісту про стан повітряного та водного басейнів, фунтового покриття, природно-заповідного фонду, якість продуктів харчування та стан здоров'я населення через засоби масової інформації або при безпосередньому зверненні громадян до органів місцевого самоврядування, на підприємства, в організації та установи різних форм власності.

Стаття 5. Міська рада, міський голова і виконавчий комітет стимулюють діяльність підприємств, організацій та установ різних форм власності, що здійснюють екологічну освіту та виховання, наукову діяльність в; галузі екології та екологічної безпеки.

Стаття 6. Органи місцевого самоврядування гарантують розвиток і охорону природно-заповідних територій міста.

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЧАСТИНА 1. Загальна характеристика міста

ЧАСТИНА 2. Правова основа Статуту

ЧАСТИНА 3. Взаємозв’язки органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами, організаціями;, з політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями.

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЧАСТИНА 4. Загальні засади формування і функціонування системи міського самоврядування.

ЧАСТИНА 5. Територіальна громада міста.

ЧАСТИНА 6. Місцевий референдум та місцеві вибори.

ЧАСТИНА 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

ЧАСТИНА 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і ' посадових осіб міського самоврядування.

ЧАСТИНА 9. Громадські слухання.

ЧАСТИНА 10. Місцеві ініціативи.

ЧАСТИНА 11. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.

ЧАСТИНА 12. Інші форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ЧАСТИНА 13. Загальні засади побудови органів міського самоврядування.

ЧАСТИНА 14. Міська рада.

ЧАСТИНА 15. Міський голова.

ЧАСТИНА 16. Виконавчий комітет міської ради.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

ЧАСТИНА 17. Система та загальні засади організації та діяльності органів самоорганізації населення.

ЧАСТИНА 18. Порядок формування органів самоорганізації Населення.

ЧАСТИНА 19. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ЧАСТИНА 20. Комунальна власність міста.

ЧАСТИНА 21. Фінансова основа.

ЧАСТИНА 22. Міський бюджет.

ЧАСТИНА 23. Позабюджетні цільові фонди.

РОЗДІЛ VІ. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

ЧАСТИНА 24. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою.

ЧАСТИНА 25. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ДОДАТКИ

ДОДАТОК І. Символіка м.Буринь.

ДОДАТОК 2. Екологічна безпека.

Статут територіальної громади м.Буринь розроблено робочою групою у складі:

 • Циба Г.В.
 • Базильов В.І.
 • Мережко В.І.
 • Бойко В.С.
 • Заєць П.М.