Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банериРегламент роботи виконавчого комітету Буринської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради 22.03.2018 №52
(внесено зміни рішенням №211 від 10.08.2018 року)

(внесено зміни рішенням №91 від 18.04.2019 року)

Регламент
роботи виконавчого комітету
Буринської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет є виконавчим органом Буринської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.2. Виконавчий комітет Буринської міської ради (далі – виконавчий комітет міської ради) утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету входять також за посадою секретар ради, старости.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

1.3. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.4. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

1.5. Виконавчий комітет міської ради:

1.5.1. Попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради.

1.5.2. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

1.5.3. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

1.6. Регламент роботи виконавчого комітету Буринської міської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Буринської міської ради.

1.7. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Засідання виконавчого комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Початок засідань виконавчого комітету - о 10 годині. Час проведення засідання за потребою може бути змінено.

В окремих випадках засідання виконавчого комітету міської ради може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.8. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради.

У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж половини засідань протягом року міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.9. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники виконавчих органів міської ради, а також інші запрошені особи.

1.10. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради.

Присутність запрошених осіб на засіданні виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.11. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради.

Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

1.12. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин – перший заступник міського голови (у разі його відсутності – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

Ведення протоколу на засіданнях виконавчого комітету міської ради та його оформлення (протягом місяця з дати проведення засідання) забезпечуються керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради. Протокол підписується головуючим та керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради.

У разі відсутності керуючого справами протокол підписується секретарем засідання виконавчого комітету, який обирається більшістю з присутніх на засіданні  членів виконавчого комітету.

1.13. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є віддруковане на бланку (додаток 1) рішення, що має реєстраційний номер, дату і підпис головуючого.

2. Права членів виконавчого комітету міської ради

2.1. Члени виконавчого комітету мають право:

2.1.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.1.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

вносити пропозиції щодо порядку денного;

отримувати від доповідачів роз’яснення;

вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

3. Планування роботи виконавчого комітету міської ради

3.1. Планування роботи виконавчого комітету міської ради є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету.

3.2. План роботи виконавчого комітету міської ради складається керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради за пропозиціями заступників міського голови, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів міської ради на півріччя - до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на його розгляд, та відповідальний за підготовку питання.

3.4. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.5. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам міської ради та виконавцям, зазначеним у плані.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради.

3.7. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради інформує виконавчий комітет про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

4. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради в межах своєї компетенції.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради, керівників виконавчих органів міської ради.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відділом правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого відділ правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта відділом правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, листок погодження з проектом регуляторного акта вказаним вище відділом підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта відділом правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

відсутній позитивний висновок відділу правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради.

Проекти рішень, що стосуються питань демополізації економіки, розвитку конкуренції і підприємництва, антимонопольного регулювання, обов’язково погоджуються Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Положенням про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженим розпорядженням

Антимонопольного комітету України від 1 квітня 1994 року № 4-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за № 78/287.

4.5. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами виконавчого комітету (секретареві виконавчого комітету) міської ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 20 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.6. Рішення повинні мати заголовок, що коротко і точно відображає їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

4.7. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки, інформації, звіти – 4 друковані сторінки.

До проектів рішень додаються:

коротка довідка по суті питання (у разі потреби),

листок розсилки, в якому вказаний перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення (додаток 2),

листок погодження (додаток 3).

4.8. Листок погодження подається з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству.

Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

розробник проекту,

зацікавлені органи та організації,

керівник виконавчого органу, в якому створено проект,

представник керівництва міської ради, який координує та контролює діяльність структурного підрозділу міської ради, що розробляє проект, відповідно до розподілу обов’язків,

начальник відділу правового забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради,

керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням апарату виконавчого комітету міської ради.

4.9. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в листку погодження, керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради редагує його відповідно до вимог діловодства.

4.10. Проекти рішень, які подані не в строки, але вимагають оперативного вирішення, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови за письмовим обґрунтуванням автора проекта щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку.

 

5. Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради

5.1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

5.2. Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

6. Прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов’язковим для виконання.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради, який надає їх на підпис головуючого.

Рішення виконавчого комітету підписуються головуючим на засіданні, додатки до рішень – керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.5. Підписані рішення реєструються керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради шляхом присвоєння їм дати та порядкового реєстраційного номера.

Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6. Рішення виконавчого комітету міської ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановлено пізніший строк введення рішення і оприлюднюються на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет протягом 5 днів з дня їх прийняття.

6.7. Тиражування копій рішень виконавчого комітету міської ради, формування листка розсилки забезпечуються керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради, розсилка рішень – загальним відділом апарату виконавчого комітету міської ради в 5-денний термін.

Копії рішень, витяги з рішень виконкому засвідчуються керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради.

Напис про засвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради, його ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис». У правому верхньому кутку лицьової сторони документа проставляється штамп «Копія».

Напис про засвідчення копії скріпляється печаткою «Для документів».

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо - керуючим справами виконавчого комітету (секретарем виконавчого комітету) міської ради.

6.8. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно.

6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради (за дорученням міського голови або керуючого справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради). 

7. Відміна рішень виконавчого комітету міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

8. Урегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради

8.1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена виконавчого комітету міської ради при розгляді питання він має невідкладно повідомити про це виконавчий комітет та не має права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член виконавчого комітету або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в протокол засідання.

8.2. У разі якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень призведе до втрати правомочності виконавчого комітету, участь цієї особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку.

 

 

Керуючий справами виконавчого
комітету (секретар виконавчого комітету) міської ради                                                                                                                    О.А.Іваненко