Головна | БУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Панель навігації

Авторизація
Ім`я

ПарольНе пам`ятаєте
ім`я/пароль?

 Відновлення 
Інформація про погоду
Інформаційні банери

Положення про відділ державної реєстрації

Додаток                                       

до рішення Буринської                

міської ради сьомого скликання  

від 19 квітня 2016 року               

                

 Положення

про відділ державної реєстрації апарату

виконавчого комітету Буринської міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету  Буринської міської ради та реалізує повноваження, покладені на місцеве самоврядування щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний Буринській міській раді та підпорядкований Буринському міському голові.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наказами Міністерства юстиції України, рішеннями Буринської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Фінансування діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.

 Відділ використовує в роботі бланки, штампи та печатки, визначені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.5. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.     

1.6. Положення про Відділ затверджується міською радою. 

 

2. Завдання, функції та повноваження Відділу

2.1. Основним завданням Відділу є:

-  забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– розробка та впровадження заходів для скорочення термінів та спрощення механізмів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.1. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:

2.1.1. здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону;

2.1.2. здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.1.3. забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону;

2.1.4. здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та кваліфікації державних реєстраторів;

2.1.5. забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

2.1.6. встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;.

2.1.7. здійснює формування реєстраційних справ та передає їх на зберігання до Буринської районної державної адміністрації;

2.1.8. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.1.9. забезпечує надання інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2.1.10. забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

2.1.11. надає витяги та виписки, інформаційні довідки із Державного реєстру прав відповідно до закону.

2.2. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Відділом.

2.3. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

2.4. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

3. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Залучати у встановленому порядку, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

3.2. Отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

3.3. Мати доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.4. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань та  у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів у сфері державної реєстрації;

3.5. У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та  міської ради.

3.6. Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), що організовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування, асоціації тощо.

3.7. Під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями з Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

4. Організація роботи відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа за результатами конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначену чинним законодавством, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком підготовки «Право» та стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше як 3 роки або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

Не може бути призначена на посаду начальника відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені Законом України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

На посаду провідного спеціаліста - державного реєстратора Відділу призначається особа за результатами конкурсного відбору, або за іншою процедурою, визначену чинним законодавством, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліста за напрямком підготовки «Право» та стаж роботи за фахом не менше як 1 рік.

4.3. Начальник Відділу:

-  очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

- представляє за дорученням міського голови Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу з питань державної реєстрації;

- організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту, доручень Міністра юстиції України, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

- планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови та ради, пропозиції з питань державної реєстрації пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- подає пропозиції міському голові щодо структури, штатного розпису Відділу, заохочення, підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Відділу та щодо призначення на посади працівників відділу;

- розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку;

- звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України;

- може виконувати обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та обтяжень;

- проводить оперативні наради з питань, що пов'язані з діяльністю Відділу;

- організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Відділу;

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

 

5.  Відповідальність

5.1. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за неналежне виконання покладених на них та Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2. Начальник та працівники відділу за порушення законодавства несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.3. Дії або бездіяльність начальника та працівників відділу можуть бути оскаржені до суду.

5.4. Покладання на начальника та працівників відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не допускається.

5.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

 

6.   Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

6. Відділ взаємодіє з територіальними органами Міністерства юстиції України та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  зі структурними підрозділами  апарату виконавчого комітету Буринської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед відділом, а також з підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

 

7. Заключні положення

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                           О.А. Зікратий